Transparència

Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Fundació Amiba facilita a la ciutadania la consulta de la informació en poder de les administracions públiques i la resta de subjectes obligats.